Operating System
Computer.Shofar
/_OS.AdHoc?Markup_List_AdHoc
<Shofar Target_="Base.Shofar/_OS" Time_="2018-06-23T22:48:25.978-05:00" ShofarNexus="2018-05-03T14:47:00" xmlns="http://ShofarNexus.com"> </Shofar>